Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecně

1.Zákazník učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Lenka Paurová, Říční 756, 440 01 Louny, IČO 12023078, DIČ není plátce a jejích zákazníků – nakupujících na stránkách www.gnoze.eu

II. Předmět smlouvy

1.Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka. Prodávající se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

III. Místo plnění

1.Místem plnění smlouvy je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží smluvnímu dopravci nebo místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1.Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím emailem.
2.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V. Cena a platba

1.Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Pokud hodnota objednávky přesáhne 1.500,– Kč, k ceně nebude připočítáváno poštovné. Balné se neúčtuje.

VI. Dodací lhůta

1.Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dodací lhůta“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.
VII. Doprava a cena za dopravu
1.Doprava zboží je realizována balíkem s dobírkou – 139,– Kč. V případě, že zákazník platí převodem na účet, dopravné činí 99,– Kč.
2.Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VIII. Záruka a servis

1.Na zboží prodávané na serveru gnoze.eu se vztahuje zákonná záruční doba. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
2.Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
3.Místem uplatnění reklamace je adresa: Lenka Paurová, Říční 756, 440 01 Louny, (osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem na našem kontaktním telefonním čísle.
4.Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace budou zákazníkovi náklady spojené s reklamací refundovány.
5.Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis závady.
6.Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný se stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

1.Zákazník gnoze.eu má právo nepoužité zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
2.Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s číslem účtu, na který máme peníze poukázat. Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem) zprávy o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.

X. Závěrečná ustanovení

 

1.Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 ods.1 obchodního zákoníku dohodli,že není-li podmínkami vysloveně stanoveno jinak,  řídí se jejich práva a povinnosti  obchodním zákoníkem, zejména jeho ust.§ 409 a násl.

Neinformoval jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný tip nabízeného, prodávaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby včetně příslušný.

Zjištění je v rozporu se zákonnými právními předpisy - § 14 odst.1 zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele  , ve znění pozdějších právních předpisů.

Pro informaci uvádíme: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 568/15 12000 Praha 2, Ičo:00020869, inter.adresa https://www.coi.cz/

 

 Otevřeno

Po - Pá

11:00 - 17:00 hodin

 

So - Ne - zavřeno


 GNOZE

 

   Zboží v recepci

 

 

Zásilkovna

 

PPL Parcel shop

Možnost pronájmu

 

Křemelina

 

 

 
facebook

 

články...

 

výstavy

 code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011